Mayr Hayastan
Rus Eng

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՐՈՍՆԵՐ

 

ՌԻԺԿՈՎ ՆԻԿՈԼԱՅ ԻՎԱՆԻ

ԾÝí»É ¿ 1929Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 28-ÇÝ գ. Դիլեևկա (Արտյոմովսկի օկրուգ, Ուկրաինա): Հայտնի կուսակցական եւ պետական գործիչ: Ավարտել է àւñ³ÉÛ³Ý åáÉÇï»խÝÇÏ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ: 1965-70ÃÃ. եղել է §àւñ³Éٳߦ-ի ·É˳íáñ ÇÝŻݻñ, 1970-71ÃÃ.` ïÝûñ»Ý, 1971Ã.-Çó` ·É˳íáñ ïÝûñ»Ý, 1975-79ÃÃ.` ÊêÐØ Í³Ýñ եւ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ 1-ÇÝ ï»Õ³Ï³É, 1979-82ÃÃ.` ÊêÐØ ä»ïåɳÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ 1-ÇÝ ï»Õ³Ï³É, 1982-85թÃ.` ԽØÎÎ ÎÎ ù³ñïáõÕ³ñ, 1985-90թÃ.` ÊêÐØ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ: 1998Ã.-Çó ջϳí³ñáõÙ ¿ Îááñ¹ÇݳóÇáÝ ËáñÑáõñ¹Á, áñÁ ûųݹ³ÏáõÙ ¿ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý ³åñ³Ýù ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇÝ, áñÁ ÙdzíáñáõÙ ¿ 130-Çó ³í»É µÝ³·³í³éÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñ եւ ³ëáódzódzݻñ: 1995Ã. եւ 1999Ã. ÁÝïñí»լ է ՌԴ ä»ï¹áõÙ³ÛÇ å³ï·³Ù³íáñ: 2003Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ Ý߳ݳÏí»լ է ´»É·áñá¹Ç մարզի Ý»ñϳ۳óáõóÇã èԴ ü»¹»ñ³É ÄáÕáíÇ ü»¹»ñ³ódzÛÇ ËáñÑñ¹áõÙ: Պ³ñ·եւ³ïñí»É ¿ §Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ý¹»å áõÝ»ó³Í վաստակի ѳٳñ¦ 4-րդ ³ëïÇ׳ÝÇ, È»ÝÇÝÇ (2), ÐáÏï»Ùµ»ñÛ³Ý հ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý, ²ß˳ï³Ýùային γñÙÇñ դñáßÇ (2), гÛñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ 1-ին ³ëïÇ׳ÝÇ շքանշաններով: Արժանացել է ÊêÐØ ä»ï³Ï³Ý մրցանակի (2): 1998Ã. ք. êåÇï³Ïáõ٠ϳݷݻóí»É ¿ ³ñÓ³ÝÁ: ՀՀ Ազգային Հերոս (5.12.2008): Պ³ñ·եւ³ïñí»É ¿ ÐÐ բարձրագույն §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ßù³Ýß³Ýáí:

 

 

 

 

 

 

Օրվա նկար
Թանգարան
© 2010 Mayr Hayastan
Գործընկերներ
Հովանավորներ

free counters